Definitief besluit Afsluitdijk steeds dichterbij!

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de planuitwerking voor en de besluitvorming over de Afsluitdijk en de sluiscomplexen. Joost van de Beek, manager van het project Afsluitdijk: ‘In mei 2015 gaat de minister het Rijksinpassingsplan (Rip) vaststellen en wordt het plan ter visie gelegd.’ Jan Doornbos, programmamanager van De Nieuwe Afsluitdijk: ‘In dit plan worden ook regionale projecten meegenomen.’ Een dubbelinterview.

Dat betekent dat alle documenten eind dit jaar klaar moeten zijn voor interne toetsing en de voorbereiding op de besluitvorming. Van de Beek: ‘Na de vaststelling door de minister en de tervisielegging wordt het plan in de zomer van 2015 definitief vastgesteld.’ Jan Doornbos, programmamanager van De Nieuwe Afsluitdijk, vult aan: ‘De hoofdwerkzaamheden voor het Rip en het contract liggen bij Rijkswaterstaat. In het kader van de regionale projecten hebben we waar nodig met Rijkswaterstaat afspraken gemaakt om zaken in het inpassingsplan of het contract voor ons mee te nemen. Het rijk gaat dus enkele regionale projecten voor ons uitvoeren.’

Regionale projecten

Een van deze regionale projecten is de demo stromingsenergiecentrale bij Kornwerderzand. Daarbij worden 30 onderwaterturbines in de spuikokers van het bestaande spuicomplex gehangen. Deze turbines wekken energie op door het water dat bij laagwater via de spuisluizen uit het IJsselmeer naar de Waddenzee stroomt. Een ander regionaal project, waarvoor Rijkswaterstaat werk voor de regio gaat verrichten, is de Vismigratierivier, eveneens bij Kornwerderzand. Hierover wordt elders in deze nieuwsbrief bericht.

Recreatie en toerisme

Ook neemt De Nieuwe Afsluitdijk recreatieve en toeristische maatregelen. Doornbos: ‘We willen het Monument opknappen en er komen goede horecavoorzieningen. Ook zorgen we voor goede bereikbaarheid van en parkeerfaciliteiten bij het Monument. Naast nieuwe wandelroutes komen er verder nieuwe recreatieve fietspaden aan de Waddenkant: van Den Oever naar het Monument en van Friese kust naar Kornwerderzand. Zo kunnen fietsers straks genieten van de natuur en het vrije uitzicht over de zee. Het huidige fietspad langs de snelweg blijft overigens bestaan.’

Verbreding sluis

Een andere belangrijke wens van de regio is het vergroten van de sluis bij Kornwerderzand. ‘Op basis van een kosten-batenanalyse hebben we vastgesteld dat er marktpotentieel is als je de sluis vergroot’, zegt Doornbos. ‘Dat potentieel zit bij de werven in onder meer Makkum en Vollenhove, die grote jachten maken. De minister heeft er nu voor gekozen de stormvloedkering aan de Waddenzeekant een bredere doorvaartopening te geven dan de bestaande afmetingen van de sluizen en bruggen. Zo ontstaat er ruimte voor de regionale wens om straks de sluizen te vergroten. De provincies Fryslân, Drenthe, Overijssel en Flevoland werken, samen met een aantal havengemeenten, aan het plan en de financiering voor deze grote sluis. De eerste resultaten worden in het voorjaar van 2015 verwacht, een definitief besluit volgt eind 2015.’

Ondertekening samenwerkingsovereenkomsten

Op 27 november werden samenwerkingsovereenkomsten tussen Rijk (ministerie van Infrastructuur en Milieu) en regio (de provincies Fryslân en Noord-Holland en de gemeenten Hollands Kroon en Harlingen) ondertekend. Deze overeenkomsten zijn de concrete uitwerking van de in 2011 gesloten Bestuursovereenkomst ‘Toekomst Afsluitdijk’, waarin de regionale parters de mogelijkheid kregen om hun ambities te laten aanhaken bij het rijkscontract. Met het sluiten van deze overeenkomsten is nu duidelijk vastgelegd welke regionale ambities meegaan. De ondertekening was een mooie en feestelijke mijlpaal. De samenwerking tussen Rijk en regio rondom de Afsluitdijk heeft daarmee een volgende fase bereikt, waar alle partijen zeer trots op zijn.

Mevrouw Schokker, de heer Dronkers, mevrouw Geldhof en de heer Offinga ondertekenen de samenwerkingsovereenkomstenGedeputeerde provincie Fryslân, T. Schokker, directeur-generaal Rijkswaterstaat, dhr. Mr. Ing. J.H. Dronkers, gedeputeerde provincie Noord-Holland, J. Geldhof en wethouder gemeente Súdwest-Fryslân, M. Offinga ondertekenen de samenwerkingsovereenkomsten.

Aanbesteding

Inmiddels is Rijkswaterstaat ook begonnen met het opstellen van het contract, waarin de ruimte voor en de eisen aan de aannemer worden verwerkt. Van de Beek: ‘Het wordt een Design, Build, Finance and Maintain-contract (BDFM), waarbij de aannemer dus verantwoordelijk is voor het ontwerp, de aanleg, het totale onderhoud en de financiering. Ook enkele regionale ambities, voor zover het om civieltechnisch werk gaat, worden in dit contract meegenomen. Denk aan het gat in de dijk voor de Vismigatierivier.’

Overlast

De komende maanden zal steeds duidelijker worden welke gevolgen de werkzaamheden aan de Afsluitdijk zullen hebben. Het projectteam Versterking Afsluitdijk informeert alle betrokkenen de komende tijd over eventuele overlast en stremmingen tijdens een meedenkbijeenkomst.

Lees hier meer over de meedenkbijeenkomst

Nieuwsarchief