Partners

Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het beleid van de EU voor behoud en herstel van biodiversiteit.

Beach Hotel de Vigilante

Gastvrij genieten aan het IJsselmeer. Een unieke beleving op een unieke locatie met legio mogelijkheden.
Beach Hotel de Vigilante is direct gelegen aan het IJsselmeer, slechts gescheiden door een langgerekt zandstrand en een brede boulevard.

Voor iedere gast hebben we een passend aanbod. Zowel zakelijk als privé. Het maakt daarom niet uit of u komt overnachten, lunchen, dineren, vergaderen of feesten, bij Beach Hotel de Vigilante heeft u elke dag een vakantiegevoel!

 

Kexcom

Kranendonk Experience bedenkt, produceert en exploiteert beleefprojecten rond merken en thema’s: informatief en educatief, leuk en leerzaam tegelijk.

Tidal Testing Centre

Tidal Testing Centre draagt bij aan het realiseren en gebruik van het Off Grid Energy Systems enerzijds middels haar netwerk en anderzijds door haar expertise op het gebied van beheer en testsites.

MPower

MPower is het bedrijf dat is voortgekomen uit 130Renewables. MPower is daarmee de initiatiefnemer van het Off Grid Test Centre. MPower gaat de systemen en oplossingen vanuit het test centrum vermarkten.

ZON Energie

ZON Energie brengt haar ESCO formule in: energiedienstverlening van initiatief tot en met exploitatie.

Wind Energy Solutions

Wind Energy Solutions (WES) is inmiddels een wereldspeler in het segment van middelgrote windturbines in de range van 50-250 kW.

Bouwbedrijf Dijkstra Draisma

Bouwgroep Dijkstra Draisma is een duurzame en innovatieve bouwpartner.

Gear Architectencombinatie

GEAR is een coöperatie van ontwerpers die inzet op multidisciplinaire samenwerking op het gebied van architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening.

Life

LIFE is een Europese regeling. Het is de enige regeling die specifiek op het milieu is gericht. De regeling focust zich op projecten die innovatieve concepten of technologieën demonstreren met toegevoegde Europese waarde. Monitoring en kennisverspreiding zijn daarom belangrijke elementen van een LIFE project.

Water Alliance

De Water Alliance is een uniek samenwerkingsverband tussen overheid, kennisinstellingen én bedrijfsleven op het gebied van watertechnologie in Nederland. De Water Alliance richt zich vooral op het Nederlandse midden- en kleinbedrijf in de innovatieve en duurzame watertechnologie die wereldwijd vermarkt kan worden. Water Alliance ondersteunt de bedrijven op het gebied van (internationale) matchmaking, netwerken en business development, hiertoe nemen we deel aan beurzen, zowel in binnen als buitenland, en organiseren we diverse bijeenkomsten en symposia.
Water Alliance is gevestigd op de WaterCampus Leeuwarden. De WaterCampus is een innovatie eco-systeem, waar de gehele innovatieketen  voor de watertechnologie is samengebracht. Van eerste idee, research & development, gespecialiseerde laboratoria, een waterapplicatiecentrum, demo-sites  en launching customers tot succesvolle export in de vorm van commerciële internationale projecten.

Interra

Interra MAATwerk voor de leefomgeving
Advies- en ingenieursbureau op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling, Civiele Techniek en Beheer van de Openbare Ruimte

Adviesbureau Sijperda- Hardy

Adviesbureau Sijperda-Hardy is een onafhankelijk en betrokken adviesbureau. Onze dienstverlening is compleet, naast brandveiligheid en bouwbesluitberekeningen hebben we akoestiek in ons (eigen) pakket en kunnen we de volledige advisering van de technische installatie verzorgen van structuurontwerp tot en met oplevering. We zijn innovatief, alle ontwerpen worden met Revit MEP in 3D uitgewerkt, we zijn BREEAM expert, BRL 6000-21 gecertificeerd en gecertificeerd EPA (U,W) & GPR adviseur.

Bureau Feddes/Olthof

Bureau Feddes/Olthof is een hecht team van landschapsarchitecten en landschapsontwerpers, onder leiding van Berdie Olthof en Yttje Feddes. Feddes/Olthof maakt aansprekende ruimtelijke plannen die de vraag van de opdrachtgever oplossen en de landschappelijke kwaliteiten van de locatie tot expressie brengen. Het werkpakket is divers en bevat naast concrete inrichtingsplannen ook regionale landschapsvisies en ontwerpend onderzoek. Afhankelijk van de opgave zoekt Feddes/Olthof samenwerkingsverbanden met andere bureaus. In projecten gaan we graag de dialoog aan met bewoners en belanghebbenden.

W/E Adviseurs

W/E adviseurs is een enthousiast en creatief adviesbureau voor duurzaamheid in bouw, vastgoed en gebiedsontwikkeling. Al bijna 4 decennia. Wij bieden klanten maatwerk in praktisch projectadvies over energie, bouwfysica en duurzaam bouwen & renoveren. Organisaties ondersteunen we van visievorming tot handelen in de dagelijkse praktijk. We ontwikkelen kennis en software die duurzaamheid inzichtelijk, eenvoudig meetbaar en bespreekbaar maakt. In cursussen delen wij onze kennis en inzichten met u. W/E werkt voor en met iedereen met ambitie.

ITBB

ITBB is de allround technische dienstverlener, gespecialiseerd in ontwerp, realisatie en beheer. Elektrotechniek, Klimaattechniek, Industrie, Ingenieursdiensten, Onderhoud, Service en Beheer.

ITBB Toppers in techniek…

Dienst Landelijk Gebied

Dienst Landelijk Gebied (DLG) is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken. DLG draagt bij aan het realiseren van samenhang en ontwikkeling in het landelijk gebied.

netVISwerk

–netVISwerk is er voor de kleinschalige kustvissers en de binnenvissers in Nederland en België. Zij maken zich sterk voor betere omstandigheden voor vissers die zich bewust zijn van hun maatschappelijke positie en zorgvuldig vissen naar draagkracht van het water.

Merk Fryslân

Merk Fryslân is verantwoordelijk voor de brede regiomarketing van de provincie Friesland. Merk Fryslân werkt aan de toeristische marketing, productontwikkeling en het gastheerschap van Friesland en de Waddeneilanden. Daarnaast pakt Merk Fryslân de marketing voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad en bevordert zij het verkeer voor zakelijk toerisme naar Friesland. Verder worden marketingactiviteiten voor de onderwerpen wonen, werken en studeren opgepakt. Fryslân wordt geprofileerd als Lovebrand, een merk waar mensen bijzondere en vaak emotionele waarden aan toekennen.

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) is een uitvoeringsorganisatie van gemeenten in Noord-Holland Noord en Provincie Noord-Holland. NHN werkt aan een economisch sterk Noord-Holland Noord door het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en investeringen en het versterken van bestaande bedrijvigheid. NHN doet dit door bedrijven te adviseren, informeren en praktische ondersteuning te bieden. Daarnaast zijn we actief in verschillende projecten om het vestigingsklimaat te versterken.

NBTC Holland Marketing

NBTC Holland Marketing is verantwoordelijk voor de branding en marketing van Nederland in binnen- en buitenland. Via het merk ‘Holland’ zet NBTC Nederland op de kaart als aantrekkelijke bestemming voor vakanties, zakelijke bijeenkomsten en congressen.

Waddenfonds

Het Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling van de Waddenprovincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland. Het fonds investeert in initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied versterken. Het Waddenfonds levert een financiele bijdrage aan diverse projecten van De Nieuwe Afsluitdijk, zoals het Afsluitdijk Wadden Center, de Vismigratierivier, de Ontwikkeling van het Monument, en Stromingsenergie.

Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij is de grootste goededoelenloterij van Nederland.

Watersport verbond

Het Watersportverbond zet zich dag en nacht in om veilig, duurzaam en succesvol watersporten mogelijk te (blijven) maken.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Droog land en schoon water. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Elke dag werkt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan de bescherming van het land en de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dit doen zij in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal inclusief Texel.

WETSUS

Wetsus, centre of excellence for sustainable water technology, houdt zich bezig met trendsettende kennisontwikkeling op het gebied van duurzame waterbehandelingstechnologie

RECRON

RECRON, de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland, streeft naar een  optimaal ondernemersklimaat in de recreatiebranche en behartigt de collectieve en individuele belangen van de leden.

Provincie Fryslân

Provincie Fryslân is een publieke partner binnen het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk.

ANWB

De ANWB is sinds 1883 dé hulpverlener van Nederland op het gebied van mobiliteit en verkeer. De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB is een vereniging van bijna 4 miljoen leden en behartigt de belangen van haar leden op het gebied van recreatie, toerisme, verkeer en vervoer.

Het Blauwe Hart

Het Blauwe Hart zet zich in tegen verdere aantasting van het IJsselmeergebied.

Sportvisserij Nederland

Sportvisserij Nederland behartigt landelijk en internationaal de belangen van de sportvisserij.

It Fryske Gea

It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. Zij heeft als doel bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultureel erfgoed in Fryslân.

Waddenvereniging

De Waddenvereniging zet zich in voor de bescherming van het natuurgebied de Waddenzee.

Programma naar een Rijke Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee brengt projecten in uitvoering die goed zijn voor mens en natuur in de Waddenzee. De Vismigratierivier is daar een mooi voorbeeld van. 

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland is een publieke partner binnen het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk.

Gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeente Súdwest-Fryslân is een publieke partner binnen het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk

Gemeente Hollands Kroon

Gemeente Hollands Kroon is een publieke partner binnen het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk.

Ecoshape

EcoShape is een consortium van Nederlandse firma zoals de internationale baggeraars, overheidsinstanties en onderzoeksinstituten.

Tocardo

Tocardo levert bewezen betrouwbare vrije stroom turbines die als eerste ter wereld commercieel toepasbaar zijn.

Redstack

REDstack is het eerste spin-off bedrijf van Wetsus en richt zich op het ontwikkelen, opschalen en vermarkten van de RED (Reverse electro-dialysis) -technologie. REDstack heeft als doel het ontwikkelen en vermarkten van de RED technologie. RED (Reverse ElectroDialysis) is een vorm van duurzame winning van elektrisch energie. De ‘brandstof’ bestaat uit zoet en zout water. Rivieren monden uit in zee en het zoete water mengt zich daar met het zoute water. Dit zijn in de eerste plaats de meest geschikte locaties voor de toepassing van RED. Een deel van het rivierwater wordt samen met zeewater geleid door een membraanstapel, de zogenaamde RED-stack; hier heeft het bedrijf REDstack dan ook zijn naam aan ontleend. Zout en zoet water mengen en aan dit proces wordt elektrische energie onttrokken. Het gemengde brakke water wordt in zee teruggebracht en de elektrische energie wordt aan het net geleverd en gedistribueerd. We spreken van Blue Energy: volledig duurzame elektriciteit.

Energy Valley

Met Energy Valley zetten markt, kennis en overheid zich samen in om werk te maken van schone en innovatieve energie in Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord.

Ministerie I&W

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving.

Wetterskip Fryslân

Onder het motto ‘Skjin wetter en droege fuotten’ (Schoon water en droge voeten) is Wetterskip Fryslân de beheerder van het water in Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Met ruim 600 medewerkers zorgt het waterschap voor schoon water, voldoende water en veiligheid.

Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen is een publieke partner binnen het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk.

De Nieuwe Afsluitdijk

De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) is een samenwerking van de provincie Noord-Holland, provincie Fryslân, gemeente Hollands Kroon, gemeente Súdwest-Fryslân en gemeente Harlingen. Samen werken we aan een vernieuwde dijk op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit.