Ter inzage: Notitie R&D Vismigratierivier

Notitie Reikwijdte en Detailniveau, Milieueffectrapportage Vismigratierivier Afsluitdijk ter inzage

Het Rijk werkt aan de versterking van de Afsluitdijk en het vergroten van de afvoercapaciteit. Tegelijkertijd werken regionale overheidspartijen aan het realiseren van een aantal duurzame ambities voor de Afsluitdijk. Eén van de ambities is de aanleg van een Vismigratierivier, bij het sluizencomplex van Kornwerderzand. Met de aanleg van deze Vismigratierivier wordt de ecologische verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer verbeterd zodat trekvissen beter kunnen migreren en hun paaigronden weer kunnen bereiken.

Initiatiefnemers

De Vismigratierivier is een initiatief van de Waddenvereniging, Stichting Het Blauwe Hart, Sportvisserij Nederland en de Vereniging Vaste Vistuigen Noord. In samenwerking met It Fryske Gea en Rijkswaterstaat wordt het project onder regie van het programma De Nieuwe Afsluitdijk uitgewerkt

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De realisatie van de Vismigratierivier past niet binnen de geldende bestemmingsplannen van de gemeente Súdwest Fryslân en Harlingen. Om het project planologisch mogelijk te maken, worden de geldende bestemmingsplannen aangepast middels een Provinciaal Inpassingsplan. Ook dient een milieueffectrapport opgesteld te worden over de milieugevolgen van het project. In het milieueffectrapport wordt ook een passende beoordeling opgenomen in verband met de mogelijk significante gevolgen voor de Natura 2000-gebieden Waddenzee en IJsselmeer. Om betrokkenen vooraf te informeren en raadplegen, is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau Vismigratierivier Afsluitdijk opgesteld. In deze notitie is aangegeven hoe de gevolgen voor het milieu onderzocht worden.

Nieuwsarchief