Start procedure aanvullend Rijksinpassingsplan

Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk investeren in duurzame innovaties op de Afsluitdijk. Zo worden bij Den Oever pompen ingebouwd om sneller overtollig water uit het IJsselmeer af te kunnen voeren naar zee. Het gebruik van de pompen kost heel veel energie. Rijkswaterstaat wil deze energie duurzaam opwekken. Bijvoorbeeld met energie uit zon of water. Om zonnevelden ruimtelijk mogelijk te maken stelt Rijkswaterstaat een aanvullend Rijksinpassingsplan op.

Twee aanpassingen van het vastgestelde Rijksinpassingsplan

Nieuwe inzichten, sinds de vaststelling (2016), geven aanleiding om het plan op twee punten te wijzigen. De eerste aanpassing heeft te maken met de bouw van de nieuwe keersluis (stormvloedkering) bij Kornwerderzand. Deze is nodig om de schutsluis en het achterland te beschermen bij storm en extreem hoog water. De doorvaartbreedte van de keersluis bij Kornwerderzand wordt vergroot van 43 naar 53 meter. Het Rijksinpassingsplan is op dit punt aangepast. Ten tweede komt er meer ruimte beschikbaar – 2.000 m2 in plaats van 1.000 m2 – voor de aanleg van pompgebouwen.

Een van de grootste pompen van Europa

De hoeveelheid benodigde stroom voor de pompen die bij Den Oever worden ingebouwd is niet gering: het elektriciteitsverbruik van de pompen – samen vormen ze één van de grootste gemalen van Europa – is berekend op maximaal 22 GWh per jaar. Dat is vergelijkbaar met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van zo’n 7000 huishoudens. Het kan zijn dat minder energie nodig is. Bijvoorbeeld door zuinige pompen in te bouwen. In de aanbesteding stimuleert Rijkswaterstaat de marktpartijen, die het werk willen gaan uitvoeren, om met slimme oplossingen te komen.

Verkenning mogelijke locaties zonnevelden

Om de Afsluitdijk energieneutraal te maken met zonne-energie is een oppervlakte nodig van maximaal 29 hectare. Daarvoor zijn verschillende locaties verkend. Behalve de koppen van de Afsluitdijk bij de verkeersknopen van de A7 bij Den Oever en Zurich, biedt Breezanddijk mogelijkheden voor het opwekken van zonne-energie. Verder is er ruimte op het sluisterrein en spuicomplex bij Den Oever. Het is aan de aannemers die zich inschrijven voor de aanbesteding van het project om te bepalen of – en hoe – zij gebruik maken van de ruimte.

Gesprek met de omgeving

Bij het opstellen van het aanvullende Rijksinpassingsplan Afsluitdijk is Rijkswaterstaat nadrukkelijk het gesprek aangegaan met collega-overheden en bewoners in de omgeving van de zoeklocaties. Dat maakte het mogelijk om al tijdens het opstellen van het plan suggesties mee te nemen en aan wensen van omwonenden tegemoet te komen. Het plan is daar beter van geworden.

Zo is op de kop aan de Friese zijde op basis van de reacties en voorstellen gekozen voor het vrijhouden van het middengebied van de verkeersknoop bij Zurich. Ook is afgezien van het bieden van ruimte op het brede stuk Afsluitdijk tussen Kornwerderzand en de Friese kust.

Aan de Noord-Hollandse zijde is de locatiekeuze en inpassing van zonnevelden in de verkeersknoop van de A7 aangepast aan de wensen van omwonenden. Zo blijft er beplanting aanwezig op de historische zeedijk. Deze beplanting zorgt er onder meer voor dat de rijksweg A7 uit het zicht blijft van de bewoners.

Ontwerp aanvullend Rijksinpassingsplan ter inzage

Het ontwerp van het aanvullende Rijksinpassingsplan komt volgens procedure ter visie te liggen. Deze periode wordt binnenkort bekend gemaakt. Op dinsdag 31 oktober vindt een informatiebijeenkomst plaats over de plannen. Op deze website vindt u binnenkort meer informatie over de procedure.

Afsluitdijk Energiedijk

De wens voor omvangrijke duurzame energieopwekking sluit goed aan op de ambities van het Rijk en De Nieuwe Afsluitdijk, om de komende jaren meer duurzame projecten op de Afsluitdijk te realiseren. Het Rijk richt zich daarbij op bewezen technieken, zoals zonne-energie. De Nieuwe Afsluitdijk zet meer in op innovaties en de technieken van de toekomst: de Afsluitdijk als ‘living lab’. De Nieuwe Afsluitdijk werkt al jaren aan innovatieve projecten als onderwater stromingsturbines en Blue Energy. Doel daarvan is niet zozeer de productie van energie, maar het ontwikkelen van duurzame technieken die naast energieopwekking op termijn ook nieuwe werkgelegenheid opleveren.

Nieuwsarchief