Reacties op Rijksplannen Afsluitdijk

Rijkswaterstaat werkt plannen uit om de Afsluitdijk te versterken en de afvoercapaciteit te vergroten. In overleg met alle belanghebbenden en na uitvoerige onderzoeken zijn keuzes gemaakt en vastgelegd in het ontwerp- Rijksinpassingsplan Afsluitdijk.

Van 14 mei – 24 juni 2015 is dit ontwerp ter inzage gelegd, samen met de bijbehorende documenten (milieueffectrapport, passende beoordeling en ontwerp-natuurvergunningen). Tijdens die periode kon een ieder reageren. Er zijn in totaal 26 zienswijzen ingebracht: van particulieren, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. De zienswijzen vragen om nader rekening te houden met onder meer de bescherming van de natuur, bestaande windmolens, visserij en bewoning. Ook zijn er diverse voorstellen binnengekomen voor aanvullende plannen, zoals een spoorlijn op de Afsluitdijk en duurzame energieopwekking. Tot slot waren er complimenten voor de goede aanpak en verzoeken om enkele feitelijke correcties.

Het advies

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r) en de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed hebben advies uitgebracht over de plannen. De Commissie voor de m.e.r. vindt dat de milieueffecten goed zijn beschreven: het Milieueffectrapport gaat in detail in op de effecten voor de natuur en geeft een goed beeld van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden. De Commissie wijst ook op kansen om bijvoorbeeld bij de uitvoering van het project negatieve effecten op de natuur te beperken. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is van mening dat het onderwerp cultuurhistorie in het ontwerp- Rijksinpassingsplan voldoende is geborgd. De Rijksdienst wijst verder op het belang van een goede doorwerking van het Masterplan Beeldkwaliteit Afsluitdijk in de uitvoering én op kansen om met cultuurhistorie de Afsluitdijk nog aantrekkelijker te maken voor toeristen.

De procedure

De komende paar maanden bereidt Rijkswaterstaat een Nota van Antwoord voor. Daarin wordt inzichtelijk gemaakt hoe alle zienswijzen en adviezen worden verwerkt. De minister stelt vervolgens het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk vast. Het vastgestelde Rijksinpassingsplan en de vastgestelde natuurvergunningen worden samen met de Nota van Antwoord nogmaals ter inzage gelegd. Na afronding van de procedure start Rijkswaterstaat met de aanbesteding van het project.        

Nieuwsarchief