Plannen Vismigratierivier ter inzage

Van 22 juni t/m 2 augustus 2015 liggen het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Vismigratierivier, Milieueffectrapport, Ontwerpbesluit vergunning Natuurbeschermingswet Vismigratierivier en de passende beoordeling ter inzage bij de provincie Fryslân. Gedurende deze periode kan een ieder zijn zienswijze geven.

Ter inzage

Om de Vismigratierivier planologisch mogelijk te maken, worden de geldende bestemmingsplannen aangepast middels een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Het college van Gedeputeerde Staten heeft het ontwerp PIP en de bijbehorende stukken vastgesteld op 9 juni. Het ontwerp ligt nu ter inzage, samen met de onderbouwende stukken. De stukken liggen van 22 juni t/m 2 augustus 2015 ter inzage bij de provincies Fryslân en Noord Holland, de gemeenten Hollands Kroon, Harlingen en Súdwest-Fryslân en Rijkswaterstaat Midden-Nederland.
Voor adressen en openingstijden zie: www.fryslan.frl/afsluitdijk. U kunt de stukken hier ook digitaal inzien.

Reactie geven

U kunt uw zienswijze naar voren brengen bij de Provincie Fryslân. Wij ontvangen deze bij voorkeur digitaal via e.sibelt@fryslan.frl.  Via de e-mail reactie geven. U kunt uw zienswijze ook sturen naar Gedeputeerde Staten van provincie Fryslân, t.a.v. Ester Sibelt, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden. Heeft u vragen, kijk dan bij de veelgestelde vragen, of neem contact op via tel 058-2925820 of mail.

Meer informatie

Voor meer informatie over de procedure of het digitaal inzien van de stukken zie www.fryslan.frl/afsluitdijk.

Kennisgeving Ter inzage legging Vismigratierivier

Nieuwsarchief