Ontwerp-Rijksinpassingsplan Afsluitdijk ter inzage

Om het project Afsluitdijk uit te kunnen voeren bereidt de minister van Infrastructuur en Milieu het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk voor. Het ontwerp van dit Rijksinpassingsplan is gereed. Daarnaast is een milieueffectrapport (MER) opgesteld om de gevolgen van het project voor onder meer natuur, milieu, cultuurhistorie en gebruiksfuncties in beeld te brengen. Ook is er voor het project een Passende Beoordeling gemaakt. De staatssecretaris van Economische Zaken verleent een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 en een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet.

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen in het gebied van de Afsluitdijk hebben in een gezamenlijk Masterplan Beeldkwaliteit Afsluitdijk de ruimtelijke kwaliteit vastgelegd die de Afsluitdijk maakt tot vernieuwd waterbouwkundig icoon van de 21e eeuw. Het Masterplan is benut bij het opstellen van het Ontwerp-Rijksinpassingsplan Afsluitdijk en wordt om die reden ter informatie ter inzage gelegd.

Het MER, de Passende Beoordeling, de vergunning en ontheffing van Economische Zaken en het masterplan Beeldkwaliteit worden samen met het Ontwerp-Rijksinpassingsplan ter inzage gelegd.

Wilt u reageren?

Het Ontwerp-Rijksinpassingsplan met daarbij behorende stukken kunt u downloaden via deze link.

Daarnaast vindt u de stukken op deze website onder ‘documenten‘. Ook kunt u de documenten van 14 mei tot en met 24 juni 2015 tijdens kantooruren inzien op de volgende locaties:

  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6 Den Haag
  • Rijkswaterstaat Midden Nederland, Zuiderwagenplein 2 Lelystad
  • Provinciehuis Noord-Holland, Kleine Houtweg 18 Haarlem
  • Provinciehuis Fryslân, Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden
  • Gemeentehuis Súdwest Fryslân, Marktstraat 15 Sneek
  • Gemeentehuis Súdwest Fryslân, Kerkstraat 1 Bolsward
  • Gemeentehuis Hollands Kroon, De Verwachting 1 Anna Paulowna
  • Gemeentehuis Harlingen, Noorderhaven 86 Harlingen

Meer weten?

Op deze website vindt u meer informatie over de Afsluitdijk. Daarnaast kunt u de informatielijn bellen via 0800 8002 (gratis). Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij de Directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en milieu, telefoon 070 456 89 99.

Inloopavonden

Rijkswaterstaat organiseert twee informatiebijeenkomsten in de periode dat het ontwerp Rijksinpassingsplan en de onderliggende stukken ter visie liggen. U bent van harte welkom op:

  • Dinsdag 26 mei 2015 in Hotel Wieringermeer, Terpstraat 49, Wieringerwerf
  • Woensdag 27 mei 2015 bij het Informatiecentrum Afsluitdijk, Sluisweg 1a, Kornwerderzand.

Tussen 19.00 uur en 21.00 uur kunt u vrij inlopen. Medewerkers van Rijkswaterstaat staan u te woord om uw vragen te beantwoorden. Om 20.00 uur is er een korte plenaire presentatie. Vertegenwoordigers van de regio zijn aanwezig om de regionale plannen toe te lichten.

Nieuwsarchief