Cultuurhistorie belang bij Deltaprogramma 2015

Erfgoedvereniging Bond Heemschut is zich bewust van de wateropgave in het Nationale Deltaprogramma 2015 om in het jaar 2100 nog beschermd te zijn tegen het water, terwijl ook onze zoetwatervoorziening veilig gesteld moet worden. Ze staat achter het concept van de meerlaagsveiligheid om dit doel te bereiken. Op de korte termijn dienen daartoe maatregelen op het gebied van waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid, waterkwaliteit en klimaatbestendige steden te worden genomen.

Geen duidelijke borging

Heemschut pleit er bij de Deltacommissaris en bij het Kabinet voor om naast deze primaire wateropgave ook de bescherming van cultureel erfgoed als ruimtelijke opgave te zien en deze integraal mee te nemen bij de uitvoering van de maatregelen. Nu is de borging van het cultureel erfgoed in de beleidskaders en in de voorkeursstrategieën te vrijblijvend. Soms is het cultuurhistorische belang een doelstelling van een programma, andere keren wordt het genoemd in het afwegingskader. Wat onder cultureel erfgoed valt is niet altijd duidelijk en kennisontwikkeling over de plek en de geschiedenis ervan ontbreekt. Een uitzondering vormt de planontwikkeling van het programma Toekomst Afsluitdijk. Meer centrale regie en sturing op ruimtelijke kwaliteit (inclusief cultureel erfgoed) is gewenst.

Neem cultuurhistorische waarden vooraf mee in planontwikkeling

De noodzakelijke en gewenste ruimtelijke ingrepen uit het Deltaprogramma zullen Nederland veranderen. Om maatschappelijk draagvlak te krijgen voor deze veranderingen is het van belang rekening te houden met de geschiedenis, en deze historie blijvend te laten zien in het landschap, aldus Heemschut. De ruimtelijke kwaliteit en identiteit van ons landschap wordt in hoge mate bepaald door hun nog steeds afleesbare ontstaansgeschiedenis. Het is dus van belang om cultuurhistorische waarden in aanvang te inventariseren en mee te nemen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en zo veel mogelijk als inspiratiebron te gebruiken. Dit is een ontwerp-opgave.

Hier is een belangrijke rol weggelegd voor ruimtelijke kwaliteitsteams.

Bron: De Erfgoedstem

Nieuwsarchief