Bestemmingsplan met MER Sluis Kornwerderzand

Provincie Fryslân neemt namens partijen uit de IJsselmeerregio, het initiatief om de toegankelijkheid voor grotere schepen in het IJsselmeer te verbeteren. Deze verbetering moet ontstaan onder andere door het verbreden en verdiepen van de sluis bij Kornwerderzand.

Om dit te kunnen realiseren is een bestemmingsplan met een Milieueffectenrapport en Passende Beoordeling op 15 juni 2017 door de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân vastgesteld.

Ter inzage

Het plan ligt bij de gemeente Súdwest-Fryslân ter inzage van 4 augustus tot 14 september 2017. Gedurende die periode kunnen:

  • belanghebbenden die op tijd een zienswijze hebben ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpplan;
  • belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat geweest zijn een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen en
  • belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht kunnen beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag

Het definitieve bestemmingsplan met het MER is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienr: NL.IMRO.1900.SluisKWDZ-vast).

Nieuwsarchief