Definitief Rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2017 ter inzage

De minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2017 vastgesteld op 11 juni 2018 en bekendgemaakt in de Staatscourant van 25 juni 2018. Van 26 juni tot en met 6 augustus 2018 ligt het vastgestelde plan met onderliggende stukken ter inzage.

Belanghebbenden die een zienswijze over het ontwerp-Rijksinpassingsplan –aanvulling 2017 naar voren hebben gebracht, of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daarover geen zienswijze naar voren hebben gebracht,
kunnen beroep instellen tegen het vastgestelde plan. Kijk voor meer informatie op www.platformparticipatie.nl/afsluitdijk of kijk voor meer informatie op ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer NL.IMRO.0000.IMip17AfsluitdijkA-3000).

Waarom een aanvulling?

Rijkswaterstaat bouwt tussen 2018 en 2022 pompen in de Afsluitdijk om sneller overtollig water uit het IJsselmeer te kunnen afvoeren naar zee. Deze pompen gebruiken veel energie. Rijkswaterstaat wil deze energie duurzaam opwekken. Zonnevelden zijn hiervoor het meest geschikt. Om deze ruimtelijk in te passen is het rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2017 opgesteld. In dit Rijksinpassingsplan wordt ook het vergroten van de doorvaartbreedte van de keersluis Kornwerderzand mogelijk gemaakt en komt er meer ruimte voor de bouw van pompgebouwen.

Geen bomenkap

In het ontwerp-Rijksinpassingsplan – aanvulling 2017 was voor de plaatsing van zonnepanelen nog een locatie van ongeveer 4 hectare bij Den Oever opgenomen, waar het nodig was bomen en bosschages te verwijderen. De Stichting Landschapszorg Wieringen (SLW) diende hiertegen een zienswijze in en bood Rijkswaterstaat een petitie met 975 handtekeningen aan om haar standpunt kracht bij te zetten.

Aannemerscombinatie Levvel heeft dit signaal meegenomen in het ontwerp voor de Afsluitdijk en realiseert voor het energieneutraal maken van de Afsluitdijk een zonnepark zónder bomenkap. Doordat Levvel extra spuisluizen inbouwt en de spuimiddelen en pompen slim inzet, ‘spuien als het kan, pompen als het moet’, hoeft er minder energie te worden opgewekt en is de betreffende ruimte in Den Oever niet meer nodig.

Nieuwsarchief