Vismigratierivier Afsluitdijk stap verder

Wat het College van Gedeputeerde Staten (GS) van Fryslân betreft kan de Vismigratierivier Afsluitdijk er komen. GS gaf op 8 maart jl. haar goedkeuring aan het Provinciaal Inpassingsplan van de Vismigratierivier. Daarnaast zijn ook de Natuurbeschermingswet (Nb) vergunning en de ontheffing voor de Flora en Faunawet verleend.

Om de Vismigratierivier Afsluitdijk mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan voor het gebied nodig. In dit geval een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Het PIP lag in juni en juli 2015 samen met de Nb-wet vergunning ter visie, gevolgd door de ontheffing voor de Flora- en Faunawet in november. In een  reactienota  wordt  antwoord gegeven op de ontvangen zienswijzen. De reactienota maakt deel uit van de besluitvorming van Provinciale Staten over het PIP. Er zijn in totaal negen zienswijzen binnengekomen. Deze leidden niet  tot aanpassingen van het PIP, de Nb-wet vergunning of de ontheffing voor de Flora en Faunawet.

Johannes Kramer, gedeputeerde natuur en landelijk gebied: “Dit brengt ons weer een stapje dichterbij de realisatie van de Vismigratierivier. Een rivier die een oplossing biedt voor de ecologische hindernis die de Afsluitdijk vormt voor vissen. Bovendien levert het ook veel economisch voordeel op voor het toerisme en de werkgelegenheid.”

Visrechten

Op de toekomstige plek van de Vismigratierivier wordt nu nog beroepsmatig gevist. Voor een goede werking van de Vismigratierivier moeten deze activiteiten worden verplaatst of beëindigd. Vissers die actief zijn binnen dit gebied komen in aanmerking voor een eenmalige subsidie. De provincie Fryslân gaat hierover op korte termijn met de betreffende vissers in gesprek.

Vervolgstappen

Op 26 mei aanstaande besluiten Provinciale Staten over het PIP.Na positieve besluitvorming van PS wordt het PIP, samen met de Nb-wet vergunning en de ontheffing Flora en Fauna wet gepubliceerd en kunnen belanghebbenden die eerder een zienswijze indienden nog in beroep gaan. Naar verwachting starten eind 2016 de voorbereidingen voor de aanbesteding. Het project volgt daarbij de planning van Rijkswaterstaat die bezig is met de grootschalige versterking van de Afsluitdijk. De Vismigratierivier moet uiterlijk 2023 klaar zijn.

 

Nieuwsarchief