Vervolgbijeenkomst hinder schutsluis Den Oever

De Afsluitdijk gaat versterkt worden. Onderdeel daarvan is dat er een hoogwaterkering vóór de bestaande sluis in de voorhaven zal worden gebouwd. Rijkswaterstaat bereidt daarvoor een besluit voor. Ook wordt de procedure voor het selecteren van een aannemer die het werk gaat uitvoeren voorbereid.

Onderzoek

De werkzaamheden aan de Afsluitdijk vinden naar verwachting plaats tussen 2017 en 2021. Deze werkzaamheden zullen leiden tot hinder voor het scheepvaartverkeer. Op 12 december jl. vond de eerste bijeenkomst rondom hinder schutsluis Den Oever plaats. De documentatie van deze bijeenkomst vindt u hier. Sinds 12 december heeft Rijkswaterstaat onderzoek uitgevoerd naar onder andere het beperken van volledige stremming van de schutsluis in Den Oever. Hierbij informeren wij u, vooruitlopend op de volgende bijeenkomst, over de uitkomsten van dit onderzoek. Volledige stremming kan worden beperkt tot maximaal drie maanden. Deze stremming mag alleen plaatsvinden in de periode tussen eind september en 1 april van het daarop volgende jaar.

De volgende bijeenkomst vindt plaats op vrijdagavond 6 maart. Tijdens deze vervolgbijeenkomst vertelt Rijkswaterstaat u wat de resultaten zijn van de ingebrachte aandachtspunten.

Meer informatie

U kunt ons bereiken voor vragen en informatie via het e-mailadres afsluitdijk@rws.nl
Mocht u geïnteresseerd zijn en geen uitnodiging hebben ontvangen, dan kunt u ons bereiken via het eerdergenoemde e-mailadres.

Nieuwsarchief