Rijksinpassingsplan versterking Afsluitdijk vastgesteld

Tussen 2018 en 2022 wordt de Afsluitdijk versterkt. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft daarvoor op 22 januari het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk vastgesteld. Om de plannen te kunnen uitvoeren is er ook een Natuurbeschermingswetvergunning en een Flora- en faunawetontheffing nodig. Ook deze zijn vastgesteld.

Omdat de Afsluitdijk niet meer voldoet aan de huidige eisen voor waterveiligheid is het nodig het dijklichaam en de spui- en schutsluizen te versterken. Om het waterpeil van het IJsselmeer ook in de toekomst op orde te kunnen houden wordt ook de capaciteit om water af te voeren vergroot. Rijkswaterstaat bouwt daarvoor pompen in het spuicomplex bij Den Oever.

Het ontwerp voor het Rijksinpassingsplan en de bijbehorende onderzoeken en vergunningen hebben van 14 mei tot en met 24 juni 2015 ter inzage gelegen. De zienswijzen die daarop zijn ingebracht hebben geleid tot wijzigingen, ook is er ambtshalve een aantal wijzigingen doorgevoerd. De beantwoording van de zienswijzen en de motivering van de wijzigingen zijn opgenomen in de Nota van Antwoord. De besluiten en de Nota van Antwoord liggen van 9 februari tot en met 22 maart 2016 ter inzage op verschillende locaties in het land.

Belanghebbenden die hun zienswijzen over het ontwerp-rijksinpassingsplan of de andere ontwerpbesluiten naar voren hebben gebracht, of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daarover geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen van 10 februari tot en met 22 maart 2016 beroep instellen tegen het Rijksinpassingsplan, of tegen een ander bovengenoemd besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Deze rechter beslist in enige instantie over de ingestelde beroepen. Meer informatie over de procedure? Kijk op www.platformparticipatie.nl

.

Nieuwsarchief