Opnieuw ter inzage: stukken Vismigratierivier

Vanaf 3 mei tot en met 14 juni 2016 liggen het Provinciaal Inpassingsplan Vismigratierivier (PIP), verleende vergunning Natuurbeschermingswet Vismigratierivier (Nbw-vergunning) en verleende ontheffing Flora- en faunawet Vismigratierivier (Ffw-ontheffing ) ter inzage.

De stukken liggen ter inzage bij de provincies Fryslân en Noord-Holland, de gemeenten Hollands Kroon, Harlingen en Súdwest-Fryslân en Rijkswaterstaat Midden-Nederland.

Voor adressen en openingstijden zie www.fryslan.frl/afsluitdijk of bel tijdens kantooruren met het secretariaat van De Nieuwe Afsluitdijk: 058 – 292 58 20. U kunt de stukken ook digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.fryslan.frl/afsluitdijk.

Gedurende een periode van zes weken kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-PIP, de ontwerp Nbw-vergunning en/of de Ffw-ontheffing. Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

De stukken liggen ter inzage totdat de beroepstermijn is verstreken.

Meer informatie:

Voor meer informatie van uit Provincie Fryslân klikt u op deze link.

Voor meer informatie over ruimtelijke plannen klikt u op deze link.

Nieuwsarchief