Ontwerp Rijksinpassingsplan Afsluitdijk ter visie

Op 14 mei gaat het Ontwerp-Rijksinpassingsplan voor de Afsluitdijk ter visie, samen met alle bijbehorende documenten. Vanaf dat moment heeft iedereen gedurende zes weken de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

‘Het Rijksinpassingsplan bevat het besluit om de Afsluitdijk geschikt te maken voor de toekomst’, aldus Joost van de Beek, projectmanager Afsluitdijk bij Rijkswaterstaat. ‘Wij gaan maatregelen treffen die de Afsluitdijk weer geheel op sterkte brengt en we bouwen pompen in om extra water af te kunnen voeren van het IJsselmeer naar de Waddenzee.’

Besluit Afsluitdijk bestaat uit diverse rapporten

Van de Beek: ‘Rijkswaterstaat heeft de plannen voor de Afsluitdijk voorbereid in nauw overleg met provincies, gemeenten en waterschappen (regio) en in tal van bijeenkomsten met de belanghebbenden op en rond de dijk.’ De plannen staan in verschillende rapporten die bij elkaar horen. Het centrale besluit voor de versterking van de Afsluitdijk is het Ontwerp-Rijksinpassingsplan van de minister van Infrastructuur en Milieu. In het Masterplan Beeldkwaliteit Afsluitdijk geven rijk en regio aan hoe zij de Afsluitdijk tot waterbouwkundig icoon van de 21e eeuw willen maken. De staatssecretaris van Economische Zaken maakt de maatregelen aan de Afsluitdijk met twee ontwerp-natuurvergunningen mogelijk. De plannen zijn onderbouwd met een Milieueffectrapport. Daarin is beschreven welke milieuaspecten hebben meegewogen bij het opstellen van de plannen.

Regionale ambities

In het Rijksinpassingsplan wordt ook een relatie gelegd met regionale ambities. Het plan biedt ruimte voor regionale overheden hun eigen procedures te doorlopen. Zo is er voor de Vismigratierivier een aparte procedure voor de ruimtelijke inpassing, een zogenoemd Provinciaal Inpassingsplan. Dit plan en de bijbehorende vergunningen komen binnenkort apart ter visie.

Zienswijzen van 14 mei tot en met 24 juni

Het hele dossier ligt vanaf 14 mei gedurende zes weken ter inzage. Tot en met 24 juni heeft iedereen de mogelijkheid om een zienswijze naar voren te brengen. De stukken worden online gepubliceerd op:
http://www.platformparticipatie.nl/projecten/alle-projecten/projectenlijst/afsluitdijk/index.aspx
Ook worden ze ter inzage gelegd bij Rijkswaterstaat en in provincie- en gemeentehuizen. Bovendien zijn alle stukken opvraagbaar. Reageren kan via internet of per brief. Ook komen er adviezen van de Commissie voor de milieueffectrapportage en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Van de Beek: ‘We gaan alle zienswijzen en adviezen bekijken en geven een reactie in een Nota van Antwoord.’ Hoewel niet alle verzoeken zomaar kunnen worden ingewilligd en bij de planontwikkeling al goed naar tal van wensen is gekeken, staat Van de Beek open voor ieders inbreng: ‘Als er zienswijzen worden ingediend, waarvan de minister vindt dat ze moeten leiden tot een verbetering of aanscherping van het Ontwerp-Rijksinpassingsplan, wordt het plan aangepast.’

Bekijk de stukken die online zijn gepubliceerd hier.

Definitief plan

Rijkswaterstaat wil het Rijksinpassingsplan eind 2015 afronden. ‘Maar dat hangt natuurlijk ook af van de inhoud en het aantal van de zienswijzen’, zegt Van de Beek. ‘Rijkswaterstaat kan snel daarna met de maatregelen voor de waterveiligheid en de waterafvoer beginnen, zodat de Afsluitdijk rond 2021 weer geheel voldoet aan alle eisen en wensen’.

Nieuwsarchief