Ontwerp bestemmingsplan met MER Sluis

Provincie Fryslân neemt namens partijen uit de IJsselmeerregio, het initiatief om de toegankelijkheid voor grotere schepen in het IJsselmeer te verbeteren. Deze verbetering moet ontstaan door onder andere door het verbreden en verdiepen van de sluis bij Kornwerderzand.

Inhoud

Om dit te kunnen realiseren zijn een gemeentelijke ontwerpbestemmingsplan en verschillende vergunningen nodig. Dit bestemmingsplan voorziet tevens in het vervangen van de beide draaibruggen in de A7 en het verplaatsen van de zuidelijke brug in noordelijke richting om de verkeerssituatie en de lokale ontsluiting (deels) te verbeteren. Om de milieubelangen van deze ingrepen een volwaardige plaats in de afweging te geven is eveneens een Milieueffectrapport en Passende Beoordeling voor het plan opgesteld.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt tezamen met het Ontwerp Milieueffectrapport met ingang van 14 februari 2017 tot 28 maart 2017 voor een ieder ter inzage bij de gemeenteloketten van de gemeente Súdwest- Fryslân. Gedurende die periode kunt u uw zienswijzen indienen bij de gemeente Súdwest-Fryslân. Het ontwerp met het MER is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatienummer: NL.IMRO.1900.SluisKWDZ-ontw

Reageren

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over het Ontwerpbestemmingsplan en/of Ontwerp MER en/of Passende Beoordeling naar voren brengen. Uw reactie kunt u richten aan de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek.

Indien gewenst kunt u een afspraak maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze. Om praktische redenen verdient het aanbeveling een dergelijke afspraak te maken uiterlijk 14 dagen voor het einde van de inzagetermijn,. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer H. Woltjer van Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische zaken, via het algemene telefoonnummer 140515.

Nieuwsarchief