Meer tijd nodig voor nieuw peilbesluit

Rijkswaterstaat bereidt een nieuw peilbesluit voor het IJsselmeergebied voor. Dit nieuwe peilbesluit vervangt het oude peilbesluit uit 1992. Het ontwerp-peilbesluit, bijbehorende milieu-effectonderzoek, de passende beoordeling en natuurtoets worden na de zomer ter inzage gelegd en niet dit voorjaar, zoals eerder aangekondigd. In overleg met bestuurders van overheden en maatschappelijke organisaties is besloten de verwachte effecten en de mogelijkheden om die effecten te beperken uitgebreider in beeld te brengen dan tot nu het geval is.

Waarom een nieuw peilbesluit?

Door klimaatverandering worden de zomers steeds droger. Om daar beter op te kunnen inspelen, wordt het vaste zomerpeil van NAP -0,20m vervangen door een bandbreedte waarbinnen het peil mag bewegen: NAP -0,10m en NAP -0,30m. Door het zomerpeil te kunnen verhogen of verlagen, kan de hoeveelheid zoetwater in droge perioden makkelijker worden geregeld. In de Veluwerandmeren blijft het zomerpeil onveranderd.

Het winterpeil blijft in ieder geval tot 2050 hetzelfde. Met een ondergrens van NAP -0,40m in het IJsselmeer en Markermeer en NAP -0,30m in de Veluwerandmeren kan voldoende water worden gebergd in natte perioden. Daarnaast blijven de wateren voor de scheepvaart bevaarbaar.

Het peilbeheer wordt geregeld door te spuien en in acute situaties te pompen.

Deltaprogramma

Rijkswaterstaat voert het nieuwe peilbesluit uit in het kader van het Deltaprogramma. De minister van Infrastructuur en Milieu nam in 2014 de Deltabeslissing, die het flexibele zomerpeil voorschrijft en bepaalt dat het waterpeil in het IJsselmeer en Markermeer tot 2050 niet meestijgt met de zeespiegel.

Voor vragen over het nieuwe peilbesluit kunt u contact opnemen met Roelof Smedes van Rijkswaterstaat, (Tel.: 06-53577565, Email: roelof.smedes@rws.nl).

Nieuwsarchief