Inspraakprocedure “Notitie Reikwijdte en Detailniveau Sluis Kornwerderzand MER”

Provincie Fryslân neemt namens partijen uit de IJsselmeerregio, bestaande uit de provincies Fryslân, Flevoland, Overijssel, Drenthe en de gemeenten Súdwest-Fryslân, Harlingen, Fryske Marren, Urk, Kampen, Zwolle en Meppel en de scheepswerven en verladers rondom het IJsselmeer het initiatief om de toegankelijkheid voor grotere schepen in het IJsselmeer te verbeteren.

Deze verbetering moet ontstaan door onder andere het verbreden en verdiepen van de sluis bij Kornwerderzand. Hier is een wens voor een brede sluis van 25 meter breed en 5 meter diepgang, terwijl de grote sluis nu 14 meter breed is.

Waarom dit voornemen?

Een diepere en bredere sluis zal onder meer resulteren in een grotere omzet voor de rond het IJsselmeer aanwezige scheepswerven. Deze omzetstijging komt niet alleen bij de scheepswerven terecht maar ook toeleveranciers, onderaannemers, werknemers en onderwijsinstituten in de regio profiteren hiervan. Verder wordt ook de (kust)scheepvaart betere mogelijkheden geboden de diverse binnenhavens rondom het IJsselmeer te bereiken. Sluisverbreding dient derhalve een algemeen maatschappelijk belang.

Bestemmingsplan

De gewenste wijzigingen passen niet allemaal in het op dit moment vigerende bestemmingsplan voor Kornwerderzand. Het bestemmingsplan moet daarom worden herzien. Bij deze herziening zullen de resultaten van de m.e.r. procedure worden betrokken. De bestemmingsplanherziening is nu echter nog niet aan de orde. Dat komt hierna.

Inzien Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De notitie “Reikwijdte en Detailniveau Sluis Kornwerderzand MER“ ligt van 27 juli tot 7 september 2015 ter inzage. Gedurende deze periode kunt u een zienswijze indienen. Daarin geeft u uw mening over de inhoud van de notitie.

Wat willen we graag van u weten?

Mist u onderdelen dan wel onderwerpen voor het MER in de “Notitie Reikwijdte en Detailniveau Sluis Kornwerderzand MER”?
We stellen het op prijs als u uw zienswijze toelicht met argumenten.

Inzien

De “Notitie Reikwijdte en Detailniveau Kornwerderzand MER” ligt gedurende de genoemde inzagetermijn ter inzage bij:

  • Provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden
  • Provincie Flevoland, Visarenddreef 1, 8232 PH Lelystad
  • Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle
  • Provincie Drenthe, Westerbrink 1, 9405 BJ Assen
  • Gemeente Súdwest-Fryslân, Marktstraat 15, 8601 CR Sneek

De notitie is tevens digitaal in te zien: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Sluis Kornwerderzand

Hoe kunt u reageren?

U kunt vanaf maandag 27 juli tot maandag 7 september 2015 reageren.
U dient uw reactie te sturen naar Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA Sneek, onder vermelding van “NRD Sluis Kornwerderzand”.

Nieuwsarchief