Aanvullend plan aansluiting dijkring Wieringen

Rijkswaterstaat heeft een aanvulling opgesteld op het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk van januari 2016. Het gaat om het ontwerp-rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aansluiting dijkring Wieringen. Dit plan bevat de toestemming om het deel van de Afsluitdijk direct ten westen van de draaibrug bij Den Oever te versterken. Er is een kruinverhoging met ongeveer 70 cm tot één meter nodig. Het plangebied grenst aan de Havendijk Den Oever. Voor de versterking van dit deel van de dijkring rond het voormalige eiland Wieringen is door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) een projectplan op grond van de Waterwet in procedure gebracht.

In bovenstaande afbeelding is de situatie ter plaatse weergegeven. De kleur rood verbeeldt de waterkering in beheer bij Rijkswaterstaat. Deze kering wordt versterkt binnen het project Afsluitdijk. De kleur geel markeert de dijk in beheer bij HHNK. Het stuk van deze dijk langs de rijksweg A7 wordt versterkt in het kader van project Dijkversterking Den Oever. Het ontwerp-rijksinpassingsplan gaat over het aansluitende stuk, aangegeven met de witte lijnen: circa 50 meter bestaande dijk in het verlengde van de Havendijk (parallel aan de A7) en circa 50 meter dwars op rijbanen van de A7.

Tervisielegging

Van 20 oktober tot en met 30 november 2016 ligt het ontwerp-rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aansluiting dijkring Wieringen ter inzage samen met de daarop betrekking hebbende stukken. U kunt de stukken inzien bij Aficom Accountants en Adviseurs, Haventerrein 3a, Den Oever. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. De digitale documenten zijn te raadplegen via de website van Platformparticipatie  en de documenten zijn te raadplegen via de website van Ruimtelijke Plannen.

Gedurende de termijn van terinzagelegging heeft u de mogelijkheid om een zienswijze naar voren te brengen over het ontwerp-rijksinpassingsplan. Dat kan via het reactieformulier op de website www.platformparticipatie.nl

Vragen?

Vragen over de inhoud van het plan kunt u stellen via informatielijn van Rijkswaterstaat, via 0800 8002 (gratis). Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij de Directie Participatie, telefoon 070 456 89 99.

Nieuwsarchief