Zonnepanelen om energie op te wekken. Daar achter zie je blauwe lucht met wolken.
Zonnepanelen om energie op te wekken. Daar achter zie je blauwe lucht met wolken.

Zonne-energie

Toekomstig

Zonnestraling kunnen we omzetten in warmte, bijvoorbeeld voor warm water, of in elektriciteit. De hoeveelheid zonne-energie die de aarde bereikt is meer dan wij ooit uit alle fossiele energie (olie, kolen, gas etc.) op aarde kunnen halen. Ook is de hoeveelheid vele malen groter dan de energiebehoefte van alle aardbewoners samen. Voor het project Zonne-energie worden de mogelijkheden onderzocht voor toepassingen op de Afsluitdijk. 

Wat is het?

De Afsluitdijk is een zeer geschikte locatie voor het opvangen van zonne-energie. Onder meer omdat de lichtintensiteit in het Noorden hoger is dan elders in Nederland. De Nieuwe Afsluitdijk onderzoekt daarom verschillende toepassingen van zonne-energie op de Afsluitdijk.

Kennisontwikkeling

Levvel gaat twee zonnevelden aanleggen. Eén zonneveld komt bij Den Oever. De energie die hiermee wordt opgewekt, zetten we in voor de pompen waarmee we overtollig water afvoeren naar de Waddenzee. Daarnaast gaat Levvel een pilot uitvoeren met een drijvend zonneveld bij Breezanddijk.

Hoe het er ook uit komt te zien, in alle gevallen moeten we wel rekening houden met effecten op het landschap en de veiligheid van de weggebruikers (denk aan lichtschittering). Om de panelen passend te maken in de omgeving zijn daarom in het Voorlopig Masterplan Beeldkwaliteit verschillende varianten bekeken. Daarnaast onderzoeken we of het mogelijk is om het Monument te voorzien van een duurzame energievoorziening.

SolaRoad

Ook kijken we naar mogelijkheden om een speciaal fietspad in de regio aan te leggen, een zogenaamde SolaRoad. In dit fietspad worden zonnepanelen ingebouwd waardoor het wegdek letterlijk (zonne-)energie opwekt. Deze toepassing wordt op dit moment getest in Krommenie.

Waarom is het er?

Fossiele brandstoffen zoals olie en gas raken op. En bij het gebruik van deze brandstoffen komen broeikasgassen vrij. De overheidsinstellingen in het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk willen de ontwikkeling van nieuwe, duurzame manieren van energiewinning de ruimte geven zodat we in de toekomst niet langer afhankelijk zijn van deze brandstoffen.

Zonne-energie wordt steeds interessanter. Het rendement van zonnepanelen neemt toe en de prijs daalt door grotere productiecapaciteit en toenemende marktvraag. De terugverdientijd neemt daardoor af. Hierdoor is er vanuit organisaties en particulieren steeds meer interesse voor het plaatsen van zonnepanelen. Op kleine schaal wordt zonne-energie al veel toegepast. In andere landen zijn ook al initiatieven voor gebruik van zonnepanelen op grote schaal.  Op basis van deze gedachten willen we onderzoeken of we ook op de Afsluitdijk deze techniek op grotere schaal kunnen toepassen. Met energie coöperaties aan beide kanten van de Afsluitdijk is overleg over de mogelijke afname van de stroom door particulieren.

Wat kun je er beleven?

Op dit moment kunt u de ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie nog niet beleven. We zijn nu nog aan het bekijken welke plannen we echt tot uitvoering kunnen brengen. Wie weet fietst u in de toekomst op een energieopwekkend fietspad naar de Afsluitdijk. Hou voor alle toekomstige belevingen op de Afsluitdijk deze site goed in de gaten.

Solaroad cartoon

Wat is zonne-energie?

Zonne-energie is niet nieuw, de natuur past het proces al miljarden jaren toe. Zonne-energie is de energie die bomen en planten laat groeien (fotosynthese). Zo is eigenlijk elke vorm van energie zonne-energie. Een boompje groeit in 50 jaar tijd uit tot een forse boom, wordt omgehakt en belandt in de kachel. Het verbrandingsproces is in principe het vrij laten komen van zonne-energie die in 50 jaar tijd in het hout is opgeslagen. Hetzelfde geldt voor fossiele brandstoffen als kolen, gas en olie: indirecte zonne-energie die in miljoenen jaren is opgeslagen. Hier zit alleen een probleem: de voorraden raken op en het verbrandingsproces tast ons en onze omgeving aan. Een zonne-energie-installatie slaat de stap van opslag over: energie wordt direct aan het zonlicht onttrokken. Groot voordeel hierbij is, de voorraad is onbeperkt en schoon.

In contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Neem dan contact met ons op:

Programmabureau De Nieuwe Afsluitdijk

Telefoonnummer De Nieuwe Afsluitdijk: 058-292 5820
Email van De Nieuwe Afsluitdijk: info@denieuweafsluitdijk.nl