Off Grid Test Centre

In uitvoering

Bij Den Oever wordt gestart met het opzetten van een testcentrum voor het testen van zelfstandige duurzame energienetwerken, zo genaamde Off Grid Energy Systems. Deze systemen zijn in staat om de vraag naar elektriciteit te voldoen met duurzame energiebronnen uit de omgeving zonder aansluiting op het openbare elektriciteitsnet.

Wat is het?

Off Grid Test Centre (OGTC)

Het Off Grid Test Centre (OGTC) is een onderzoekslokatie waar gezamenlijk onderzoek wordt uitgevoerd en waar verschillende systemen worden getest. Vier duurzame energietechnologieën, wind, zon, water en opslag vormen de bronnen waarmee het OGTC in wisselende op- en samenstellingen testen en onderzoeken kan doen. Het OGTC brengt deze bronnen samen tot duurzame en betrouwbare systemen voor afnemers. Het doel is duurzame, onafhankelijk werkende en betaalbare alternatieven te ontwikkelen voor een reeks verschillende toepassingen, zoals eilanden en afgelegen gebieden (wereldwijd maar ook bijv. Texel en het Monument op de Afsluitdijk).

Het systeem

Het Off Grid Test Centre bestaat uit verschillende componenten die samen een duurzaam energiesysteem vormen, namelijk;

 1. Drie spuistroomturbines die recent geplaatst zijn in een spuikoker van het eerste spuicomplex vanuit Den Oever.
 2. Een windturbine van 50 kW.
 3. Een zonnepanelenveld met een vermogen van circa 100 kW.
 4. Opslagsystemen voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit.
 5. Een (bio)dieselgenerator die als backup functioneert.

De energieopwekkers zijn via regelapparatuur aangesloten op een accupakket, vergelijkbaar met een levensgrote batterij. Vervolgens is deze elektriciteitsopslag via een omvormer aangesloten op het openbare elektriciteitsnet. De regelapparatuur is ondergebracht in een controle ruimte. Verder worden de verschillende componenten via data- en elektriciteitskabels onderling aan elkaar verbonden. Voor uitwisseling met het openbaar elektriciteitsnet wordt gebruik gemaakt van de bestaande verbinding waarop nu de turbines van Tocardo in het spuicomplex bij Den Oever zijn aangesloten.

De locatie in Den Oever wordt ingezet voor onderzoek en onderwijs, maar dient zeker ook als internationaal uithangbord voor de expertise van de betrokken bedrijven. 

Waarom is het er?

Zien is geloven. Het tonen van werkende off grid energy systems is de beste strategie. Daarom gaat MPower een Off Grid Test Centre (OGTC) opzetten in de Kop van Noord-Holland.

Een Off Grid Test Centrum voorziet in 3 belangrijke vragen:

1. De marktvraag, de wereldwijd groeiende energievraag

Wereldwijd zijn er grote, veelal afgelegen gebieden met een zwakke en/of dure fossiele energievoorziening, zowel op het vaste land als op (afgelegen) eilanden. In deze gebieden spelen problemen zoals:

 • Beperkte leveringszekerheid
 • Beperkte netcapaciteit
 • Duur systeem met hoge variabele kosten voor fossiele brandstoffen
 • Sterke fluctuaties in de variabele kosten door schommelende (fossiele) brandstofprijzen
 • Vervuilend systeem door gebruik van verbrandingsmotoren

Naast deze vraag vanuit de afgelegen, niet op centrale netten aangesloten gebieden, zorgt de stijging van welvaart en elektrificatie voor een grotere energievraag.

2. Kanteling in vraag van fossiel naar duurzaam opgewekt

Inzet van fossiele brandstoffen voor de energievoorziening is eindig, duur en niet duurzaam. Invulling van de groter wordende energievraag met duurzame bronnen als zon, water en wind is geen optie meer maar een must. Het OGTC gaat deze bronnen, in wisselende opstellingen en systemen, testen en marktgereed maken.

3. Stabiele, betrouwbare en betaalbare duurzame energievoorziening

Opwekking van duurzame energie met zon, wind en water varieert veel meer dan de stabiele opwekking met fossiele brandstoffen. De duurzame elektriciteitsopwekking is minder voorspelbaar en heeft andere karakteristieken. Het OGTC laat zien dat de high-tech, bewezen systemen in wisselende opstellingen, met een slimme regeling stabiel, betrouwbaar én betaalbaar zijn.

Exportproduct

Er is een grote potentiële exportmarkt voor deze zelfstandige off grid energiesystemen. Die markt bestaat wereldwijd vooral uit locaties waar lokale netten dure stroom uit dieselgeneratoren distribueren; waar zwakke netten beter benut kunnen worden door afstemming van vraag en aanbod; waar lokale gemeenschappen hun eigen – democratische – duurzame energievoorziening willen realiseren. Maar ook in eigen land is er een mogelijke afzetmarkt. Zo is er vanuit de Waddeneilanden al interesse getoond voor een Off Grid Energiesysteem.

Waar gebeurt het?

Het kazematteneiland tussen de schutsluis en de spuisluizen van Den Oever is een uitermate geschikte locatie voor een testlocatie. Op de Afsluitdijk vinden namelijk al meer pilotprojecten plaats op het gebied van duurzame energie en een (tijdelijk) Off Grid Test Centrum past daarmee naadloos aan in de ontwikkeling van de Afsluitdijk als onderzoeks-, leer- en experimenteerruimte voor innovatieve energie technologieën. 

infographic

Hoe werkt het?

Tidal Energy; Getijde energie

Tidal energie is een vorm van waterenergie waarbij het verschil in getij (eb en vloed) en waterstroming gebruikt wordt om elektrische energie op te wekken.

Wind Energy

De beweging van de lucht, de luchtstroom, wordt met behulp van windturbines omgezet in elektrische energie.

Solar and Geothermal energy; zon en bodemenergie

De natuurlijke bronnen bodem en zon worden gebruikt om eindgebruikers te voorzien van warmte, warm tapwater en elektriciteit.

Energy Storage

De door de natuurlijke bronnen water, wind en zon opgewekte energie wordt in bijvoorbeeld batterijsystemen opgeslagen om het verschil in moment van opwekken en moment van energiegebruik te overbruggen.

Endusers, eindgebruikers

De opgewekte energie wordt gebruikt om woningen, utilitaire gebouwen en industrie te voorzien van elektriciteit, en/of warmte, en/of warm water.

Wat is de planning?

Fase 1: Ontwerp, bouw en oplevering

4e kwartaal 2016 – 2e kwartaal 2017

 • Ontwerp en engineering Off Grid Test Centre
 • Vergunningen
 • Hardware realisatie Off Grid Test Centre

Fase 2: Living Lab

3e kwartaal 2017 – 3e kwartaal 2021

 • Onderzoeksprogramma’s
  • Optimalisatie
  • Technische grenzen
  • Stages en onderzoek i.s.m. InHolland en NHL Hogeschool, ECN, TNO, Alliander
 • Voorbereiding uitrol
  • Afsluitdijk: Monument, Beleefcentrum
  • Waddeneilanden
  • Export

Fase 3: Verwijderen

4e kwartaal 2021